v

Jonne Heinonen: Rom

2.7.-1.8.2022

Rom-valokuvateos käsittelee Suomen romanien kulttuuria ja vähemmistöasemaa. Satoja vuosia säilyneet perinteet sekoittuvat tähän päivään, jossa käydään kiivasta keskustelua siitä, miten vähemmistön asema olisi yhteiskunnassamme tasa-arvoinen.

Seitsemän vuotta jatkuneen työskentelyn aikana minulle heräsi kysymyksiä liittyen omaan asemaani taiteilijana. Mikä sen merkitys oli, että tekijä tuli vähemmistön ulkopuolelta? Mitä kuvat kertovat ja keitä varten työ on lopulta tehty?

Romanien kanssa käytyjen keskusteluiden jälkeen ymmärsin lopulta työn merkityksen. Kuvat kertovat ihmisyyden perusolemuksesta. Projektiin osallistunut Samuel Florin, jota nykyään saan kutsua ystäväkseni, sanoi minulle näin:

”Ei dokumentaatiota olisi voinut tehdä samalla tavalla vähemmistön sisältä, vaan ulkopuolelta tuleva tekijä näkee meille itsestäänselvät asiat erilailla. Meistä usein tuntuu siltä, että pidämme itseämme huononpana, ja se on jo itsessään arvokasta, että joku on aidosti kiinnostunut dokumentoimaan meitä. Silloin valokuvista tulee arvokkaita.”

Galleria Nykyajassa esillä olevassa teoskokonaisuudessa valokuvat jättävät jälkeensä kysymyksen, pystyykö valokuvalla kertomaan vähemmistöstä? Näyttelyn tarkoitus ei ole vastata tähän, vaan pyrkimyksenä on herättää keskustelua tärkeän aiheen ympärille.

Jonne Heinonen on suomalainen valokuvaaja ja kuvataiteilija. Taiteellisessa työssään hän lähestyy valokuvan kautta tiloja, joissa arkiset hetket sekoittuvat unenomaisiin ajatuksiin ja tapahtumiin, säilyttäen samalla perimmäisen ajatuksen valokuvasta dokumenttina.

Hänen teoksissaan valokuvien tekeminen liittyy usein havainnointiin, jonka ympärillekuvista rakentuu suurempia kuvallisia kertomuksia. Teokset heijastavat ajatuksia ihmisyydestä, muuttuvasta ympäristöstä sekä muistista, rinnastaen fiktion ja todellisuuden käsitteet osana tarinankerrontaa.

Taiteellisen työskentelynsä ohella hän on tehnyt useita laajoja kuvaesseitä suurille suomalaisille sanomalehdille, kuten Helsingin Sanomille. Heinosen töitä on ollutesillä useissa yksityis-, sekä ryhmänäyttelyissä suomalaisissa ja kansainvälisissä gallerioissa.

Hanketta on tukenut: Suomen kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Patricia Seppälän säätiö ja Kauno Ry.

//

The work deals with the culture and minority status of the Finnish Roma. The traditions that have survived for hundreds of years are mingling with this day, where there is a heated debate about how the position of a minority in our society should be equal.

During my seven years of work, I had questions about my own position as an artist. What did it mean that the author came from outside the minority? What do the pictures say and for whom is the work ultimately done?

Through discussions with the Roma I finally understood the meaning of the work I had been doing. The photographs tell a story about the essence of humanity. Samuel Florin, who took part in the project and someone I now call a friend, told me:

“This documentation could have not been made by someone within the minority, since an outsider is able to see things that we take for granted from another perspective. We often find ourselves feeling inferior, and the fact that someone shows a genuine interest in documenting our lives is valuable in itself. That makes the photographs valuable.” 

At the Photographic Centre  Nykyaika exhibition, photographs leave the question of whether a photograph can tell the story of a minority. The purpose of the exhibition is not to answer this, but to stimulate discussion around an important topic.

Jonne Heinonen is a Finnish photographer and visual artist. In his artistic work, he approaches spaces through photography where everyday moments intermingle with dreamlike thoughts and events, while retaining the underlying idea of photograph as a document.

In his work, the act of photography is often linked to observation, around which larger visual narratives are constructed from the images. The works reflect ideas about humanity, the changing environment and memory, juxtaposing notions of fiction and reality as part of storytelling.

In addition to his artistic work, he has made several large-scale photo essays for major Finnish newspapers, including Helsingin Sanomat. Heinonen’s work has been exhibited in several solo and group exhibitions in Finnish and international galleries.

The project was supported by The Finnish Cultural Foundation, Arts Promotion Center Finland, Jenny and Antti Wihuri Foundation, Patricia Seppälä Foundation and Kauno Reg. Assn.