v

Jonne Heinonen: Rom

Rom -valokuvateos käsittelee Suomen romanien kulttuuria ja vähemmistöasemaa. Satoja vuosia säilyneet perinteet sekoittuvat tähän päivään, jossa käydään kiivasta keskustelua siitä, miten vähemmistön asema olisi yhteiskunnassamme tasa-arvoinen.

Seitsemän vuotta jatkuneen työskentelyn aikana Jonne Heinonen on saavuttanut luottamuksellisen aseman romaniyhteisön parissa ja joutunut pohtimaan omaa asemaansa vähemmistön ulkopuolelta tulevana taiteilijana. Mitä kuvat kertovat ja keitä varten työ on lopulta tehty?

Valokuvakeskus Nykyajassa esillä olevan kokonaisuuden teokset herättävät kysymyksen siitä, pystyykö valokuvalla kertomaan vähemmistön asemasta. Näyttely ei pyri vastaamaan kysymykseen, vaan herättämään keskustelua tärkeän aiheen ympärillä.

Jonne Heinonen on suomalainen valokuvaaja ja kuvataiteilija. Taiteellisessa työskentelyssään hän lähestyy dokumentaarista valokuvaa kokeellisin keinoin, haastaen valokuvan tekemiseen perinteisesti liitettyjä sääntöjä sekä dokumentarismin käsitettä.

Hänen työskentelyssään valokuvan tekeminen liittyy usein havainnointiin, jonka ympärille rakentuu suurempia kuvallisia kertomuksia. Teokset heijastavat ajatuksia ihmisyydestä, muuttuvasta ympäristöstä sekä muistista, rinnastaen fiktion ja todellisuuden käsitteet osana tarinankerrontaa.

Taiteellisen työskentelynsä ohella hän on tehnyt useita laajoja kuvaesseitä suurille suomalaisille sanomalehdille, kuten Helsingin Sanomille. Heinosen töitä on ollut esillä useissa yksityis- sekä ryhmänäyttelyissä suomalaisissa ja kansainvälisissä gallerioissa.

//

The art work of Jonne Heinonen deals with the culture and minority status of the Finnish Roma. The traditions that have survived for hundreds of years are mingling with this day, where there is a heated debate about how the position of a minority in our society should be equal.

During his seven years of work, Heinonen has gained a trusted position among the Roma. Coming outside the minority, he had questions about his own position as an artist. What do the pictures say and for whom is the work ultimately done?

At the Photographic Centre Nykyaika exhibition, photographs leave the question of whether a photograph can tell the story of a minority? The purpose of the exhibition is not to answer this but to stimulate discussion around an important topic.

Jonne Heinonen is a photographer and visual artist based in Finland. In his artistic work, he approaches documentary photography through experimental means, seeking to challenge the rules of traditional photography and the concept of documentary.

In his works making photographs is often associated with subjective observation, through which he constructs larger pictorial narratives. The works and themes reflect thoughts of humanity, environmental changes and memory, to which he equates the concepts of fiction and reality in storytelling.

In addition to his artistic work, he works on extensive photo essays for large Finnish newspapers such as Helsingin Sanomat. Heinonen’s works have been exhibited in multiple solo- and group exhibitions in Finnish galleries. He is also a member of the board of Lahti Association of Photographic Artists and one of the curators for Climate Utopias -festival.