v

Miina Puolitaival: Kaikki isäni niityt / All My Fathers Meadows

5.11.-28.11

Kaikki isäni niityt on sarja valokuvia taiteilijan isästä ja uhanalaisista perinneympäristöistä.

Kuvien kohteena on isä, eläkkeellä oleva metsuri, joka on viime vuosina suunnannut paljon aikaa ja energiaa uhanalaisten perinneympäristöjen ennallistamiseen. Hiljalleen uhanalaisten eliölajien tematiikka alkaa hiipiä kuviin, joissa esiintyy yksi ja ainoa isä. Aika kuluu, miljööt muuttuvat, niittyjä niitetään. Kasvoihin tulee ryppyjä. Kuva pyrkii aina lähemmäs kohdetta.

Perinneympäristöillä tarkoitetaan perinteisten maanviljelys- ja karjankasvatusmenetelmien myötä syntyneitä avoimia ja puoliavoimia alueita. Esimerkiksi niittämisen ja laiduntamisen seurauksena syntyneissä perinneympäristöissä elää erityisen monipuolinen lajisto kovakuoriaisia, perhosia, pistiäisiä ja muita hyönteisiä. Lisäksi monet kohteet ovat kasvilajistoltaan erittäin arvokkaita.

Suomen perinneympäristöjen tilanne on hälyttävä. Vuonna 2018 julkaistussa Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa kaikki perinneympäristöt arvioitiin uhanalaisiksi, ja valtaosa niistä jopa äärimmäisen uhanalaisiksi. Perinneympäristöjä uhkaa umpeenkasvu. Noin neljäsosa Suomen uhanalaisista lajeista elää näillä yhä vähäisemmäksi käyvillä alueilla. (WWF, SLL)

Kuvaaminen on arkista, muun elämän ohessa tapahtuvaa, siitä muodostuu luonteva tapa olla yhdessä. Isä on kameran edessä omilla ehdoillaan, lapsi ottaa kuvat omilla ehdoillaan. Isä ja lapsi kävelevät niityillä, etsivät tervaskantoa metsästä, istuvat loputtoman pitkiä iltoja kahvikuppien ääressä ja puhuvat kirjoista ja hirvistä. Joskus aurinko osuu ikkunasta isän nenänpäähän ja muistuttaa: juuri tämä hetki tässä on tärkeä ja tapahtuu vain kerran.

Miina Puolitaival on valmistunut kuvataiteilijaksi Turun Taideakatemiasta. Hän asuu ja työskentelee Tampereella. Kaikki isäni niityt on hänen kolmas yksityisnäyttelynsä.

//

All My Father’s Meadows is a series of photographs about the artist’s father and endangered traditional landscapes.

The subject in the photographs is the father, a retired lumberjack who in the recent years has spent a lot of time and energy restoring endangered traditional landscapes. Slowly the theme of endangered species starts creeping in the pictures presenting the one and only father. Time passes, milieus change, meadows are reaped. The face becomes wrinkly. The photograph reaches closer and closer to the subject.

Traditional landscapes (or rural biotopes) are open or semi open areas that have formed as a result of traditional agriculture and animal foraging. Thousands of species are found on traditional meadows including more plant, butterfly and wasp species than in any other habitat in Finland.

The state of traditional landscapes in Finland is alarming. An estimate survey measuring the endangeredness of Finnish habitat types was published in 2018, in this study all traditional landscapes were evaluated to be endangered, most of them even critically endangered. Traditional landscapes are threatened to become overgrown. Approximately one quarter of endangered species in Finland depend on traditional rural biotopes.

A tenfold increase in traditional rural biotope area would be sufficient to stop most of the now endangered species from becoming even rarer and prevent a decline in the numbers of many currently common species.

(Sources: WWF, SLL, biodiversity.fi)

Taking photographs is mundane, it takes place within everyday life and it becomes a familiar way of being together. The father in front of the camera on his own terms, the child taking the photographs on their own terms. The father and the child walk on a meadow, search for a pitchy stump in a forest, sit endlessly long evenings together drinking coffee and discussing books and moose. Sometimes sunlight hits through a window to the tip of the father’s nose and reminds: this exact moment here is important and happens only once.

Miina Puolitaival has graduated as a visual artist from Turku UAS’ Arts Academy. They live and work in Tampere. All My Father’s Meadows is their third solo exhibition.